Sabtu, 27 Oktober 2012

ULANGAN HARIAN SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Mata Pelajaran                :  Kewirausahaan
Kompetensi Dasar           :  Komitmen dalam berwirausaha
Tingkat / Kelas                :  X ( Sepuluh )
Guru Mata Pelajaran        :  Siti Sundari, A.Md
 

KOMPETENSI DASAR : KOMITMEN TINGGI DALAM USAHA
1. . Dorongan internal dam perusahaan yang memberikan nilai bagi diri sendiri maupun perusahaan yang diaplikasikan dengan mentaati peraturan /menepati janji untuk mencapai kesuksesan usaha dan mempertahankan kepercayaan dari orang lain. Pemaparan tersebut merupakan pengertian dari …
a.       Masalah
b.      Komitmen
c.       Mawas
d.      Prestatif
e.      Displin
2.      Pendekatan komitmen dalam berorganisasi menurut MOWDAY adalah …
a.       Sikap dan tingkah laku
b.      Bicara dan isyarat
c.       Displin dan prestatif
d.      Komitmen dan sikap
e.      Tingkah laku  dan isyarat
3.       Nama lain dari pendekatan sikap dalam komitmen usaha adalah …
a.       Attitudional commitment
b.      Commonional commitment
c.       Generally commitment
d.      Behavioral commitment
e.      Surrounding commitment
4.       Pendekatan tingkah laku dalam komitmen usaha adalah …
a.         Attitudional commitment
b.         Commonional commitment
c.          Generally commitment
d.         Behavioral commitment
e.         Surrounding commitment
5.       Pendekatan sikapdalam komitmen usaha berhubungan dengan …
a.         Keterikatan individu dengan organisasi
b.         Bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi
c.          Menepati atas tugas yang diberikan
d.         Mematuhi aturan seseuai dengan ketentuan yang berlaku
e.         Bagaimana seseorang berfikir sejauh mana nilai-nilai tujuan organisasi
6.   Pendekatan dalam komitmen usaha yang berhubungan dengan proses ketika individu merasa terikat dengan organisasi adalah pendekatan …
a.       Afektif
b.      Normative
c.       Continuance
d.      Sikap
e.      Tingkah laku
7.       Tindakan individu yang memilki affective commitment yaitu …
a.       Mendukung kebijakan perusahaan
b.      Tidak peduli terhadap kebijakan perusahaan
c.       Melupakan wewenang dan tugas
d.      Karakteristik individu
e.      Menuntut hak
8.       Berikut bukan merupakan unsur yang terdapat dalam komitmen organisasi, yaitu …
a.       Loyalitas terhadap organisasi
b.      Keterlibatan dalam pekerjaan
c.       Identifikasi terhadap nilai
d.      Identifikasi terhadap tujuan organisasi
e.      Keinginan mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi
9.       Komitmen organisasi menyiratkan hubungan yang …
a.       Pasif antara pegawai dan perusahaan
b.      Aktif antara pegawai dan perusahaan
c.       Penuh persaingan
d.      Saling menjatuhkan
e.      Biasa – biasa saja
10  Berikut merupakan bentu kehendak untuk bertingkah laku, yaitu …
a.       Kesediaan untuk menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk yayasan
b.      Kesediaan untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan organisasi
c.       Kesediaan seseorang untuk merencanakan usaha
d.      Kesediaan karyawan untuk mengundurkan diri
e.      Kesediaan untuk mengikuti perkembangan
11  Komitmen yang berkembang karena adanya tindakan atau kejadian yang dapat menignkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi, yaitu …
a.       Continuance commitment
b.      Affective commitment
c.       Pengalaman kerja
d.      Karakteristik individu
e.      Karakteristik orgnisasi
 12. Individu yang memiliki normative commitment akan bertahan dalam organisasi karena …
a.       Merasa adanya suatu tugas atau kewajiban
b.      Adanya hak
c.       Kehadiran atasan
d.      Besarnya gai yang diperoleh
e.      Penampilan kerja
13.   Berikut bukan komponen yang dapat meningkatkan komitmen anggota, yaitu …
a.       Definisikan misi dan nilai-nilai organisasi
b.      Mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mendefinisikan persoalan
c.       Gunakan setiap media komunikasi untuk menyampaikan pesan secara tepat
d.      Lakukan pelatihan untuk meningkatkan impresi karyawan
e.      Biarkan karyawan melaksanakan tujuan pribadinya tanpa pengawasan dari ppihak perusahaan
14.   Pimpinan dapat membangun komitmen melalui …
a.       Pemaksaan
b.      Keteladanan
c.       Ketidaksadaran
d.      Ancaman
e.      Keuntungan
15.  Identifikasi komitmen diwujudkan dalam bentuk…
a.       Pembagian bonus dan gaji
b.      Aktivitas kerja
c.       Kepercayaan pegawai terhadap organisasi
d.      Konsekuensi organisasi
e.      Apresiasi penghargaan
16. Ketersediaan seseorang untuk melanggengkan hubungan dengan organisasi, bahkan jika perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi disebut …
a.         Aktivitas
b.         Loyalitas
c.          Kapasitas
d.         Identitas
e.         Kualitas
17.Perasaan keterlibatan karyawan dalam organisasi akan menyebabkan …
a.       Karyawan mau dan senang bekerja sama dengan pimpinan dan teman kerja
b.      Pimpinan malas bekerja
c.       Karyawan sering tidak masuk kerja
d.      Organisasi tidak aktif
e.      Karyawan tidak bisa bekerja sama dalam organisasi
18.Komitmen harus mampu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan strategic. Hal tersebut merupakan komponen komitmen, yaitu …
a.       Kompetisi
b.      Keterlibatan
c.       Kejelasan
d.      Pengaruh
e.      Loyalitas
19.    Komponen komitmen yang menyatakan, komitmen dapat memberikan pengaruh dalam berfikir, bekerja dan belajar, yaitu …
a.       Kompetisi
b.      Identifikasi
c.       Kejelasan
d.      Pengaruh
e.      Keterlibatan


»»  READMORE... Selengkapnya...

LATIHAN SOAL BAHASA SUNDA SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013


I.       Jawab pananya-pananya di handap ieu ani pangbenerna !

1.     Ngaran lain tina pidato, nya éta ...
a.     Paguneman
b.     Guneman
c.     Biantara
d.     Ngadongéng
e.     Sawala

2.       Kalemahan biantara maké métode ngapalkeun nya éta ...
a.     Babari inget
b.     Ngaguluyur
c.     Sok poho deui
d.     Bisa maca deui
e.     Komunikatif

3.     “....Pasualan kota Bandung anu réa kudu dibébérés ku warga kotana. Ku kituna hayu urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun ngahijikeun tékad sareng léngkah, ngirng andil saluyu sareng kamampuhna masing-masing.”
Kecap anu dicetak kandel jeung miring ngabogaan harti ...
a.     Haré-haré
b.     Teu maliré
c.     Masing-masing
d.     Babarengan
e.     Séwang-séwang
4.     “.... Aya kabiasaan anu diterapkeun ku urang Singapur nya éta nyiapkeun wadah runtah sapasang. Ku cara kitu kacida ngabantuan padamelan patugas kabersihan, margi runtah henteu kedah dipisah-pisah deui langsung diangkut sareng diprosés.....”
Prosés mangpaatkeun runtah nurutkeun pasingan biantara di luhur nya éta ...
a.     Runtah organik
b.     Daur ulang
c.     Ranté dahareun
d.     Runtah anorganik
e.     Ekosistem

5.     Sasaruaan mangpaat kagiatan maca jeung ngaregepkeun, nya éta ...
a.     Narima informasi
b.     Narima wawaran
c.     Narima béja
d.     Narima dahareun
e.     a, b, c bener

6.   Lista      : “Hallow! Sareng Radio Monalisa?”
Panyiar  : “.......................................”
Jawaban panyiar radio anu bener ...
a.     Leres, Radio Monalisa, badé mundut lagu?
b.     Hallow, saha nu nelepon?
c.     Muhun ieu téh Radio Monalisa.
d.     Badé nyuhunkeun lagu kitu?
e.     Oh saha kitu ieu téh?

3.     Di handap ieu teu kaasup kana istilah komunikasi, nya éta ...
a.     Lagu
b.     Radio
c.     Gelombang
d.     FM
e.     Anténeu

4.     Jaman ayeuna mah lamun ngetik hoyong alus jeung gancang teu kudu hésé, tinggal maké ....
a.     Computer
b.     Mesin tik
c.     Internét
d.     Telepon
e.     Sms-an

5.     Naon-naon anu kungsi dirandapan unggal jalma boh pikabungaheun boh pikasediheun disebutna ...
a.     Pangalaman
b.     Biantara
c.     Sawala
d.     Paguneman
e.     Guneman6.     “... abdi kungsi ngalaman basa kelas IX meunang rangking ka dua di kelas, abdi dipangmeulikeun sapatu anu bermerk, indung abdi reueus pisan sabab anjeuna anu nerima rapotna ...”
Carita pangalaman di luhur nyaritakeun rasa haté anu ...
a.     Sedih
b.     Bungah
c.     Gimir
d.     Haré-haré
e.     Ngantep

7.     “.... asa dibéntar kilat subuh-subuh, aya telepon anu méré béja yén adi dipunut ku Gusti Allah, teu mikir nanaon deui geuleuyeung indit nepungan kaluarga, beber wé layon geus ngajepat di ruang tengah imah, dibungkus kaén kapan dituruban ku samping. Gusti .... mugia ditampi sagala amal ibadahna salami di dunya ...”
Carita pangalaman di luhur ngagambarkeun ...
a.     Aya salametan
b.     Aya nu kariyaan
c.     Aya nu  maot
d.     Aya nu kékahan
e.     Aya nu rék indit haji

8.     Dina nyarita pangalaman kudu kaharti ku nu ngadéngé sangkan teu ngarasa kasinggung haténa. Sikep kitu téh nerapkeun ...... papada jalma.
a.     Silih jongklokeun
b.     Silih cawad
c.     Silih lédék
d.     Silih ajénan
e.     Silih teunggeul

9.     Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Ungkara di luhur dina biantara mangrupa...
a.     Salam pamuka
b.     Bubuka biantara
c.     eusi biantara
d.     panutup biantara
e.     kasimpulan

10.  “ ... Karuhun urang téh disebutna nini moyang anu ngarudaykeun urang dina hirup kumbuhna, karuhun urang ninggalkeun banda budaya seperti seni, tradisi, jeung barang-barang pusaka.
Banda budaya téh kudu dipiara tur dipupusti, tapi lain dipingusti. Lamun banda budaya urang diantep, teu dipiroséa, akibatna bakal punah, atawa diaku ku bangsa batur. Pan teu seutik banda budaya urang nu diaku ku batur seperti batik, seni, atawa naskah kuno ...”
Paragraph diluhur dina biantara mangrupa .....
a.     salam pamuka
b.     bubuka biantara
c.     eusi biantara
d.     pnutup biantara
e.     kasimpulan

11.  “Perluna Miara Warisan Karuhun”. Sinonim tina kecap miara dina éta kalimah sarua jeung …..
a.     ngajaga
b.     ngamumulé
c.     ngaraksa
d.     ngarawat
e.     ngaruksak

12.  “Watir ari katéwak mah copét téh pada nyiksa, cicing wé …”
a.     Kawas bueuk meunang mabuk
b.     Mindingan beungeut ku saweuy
c.     Kaciwit kulit kabawa daging
d.     Dipiamis buah gintung
e.     Goong nabeuh manéh

13.  Anu ngabédakeun dongéng jeung nu séjénna, nya éta ...
a.     Basana kaharti
b.     Caritana buhun
c.     Caritana pondok
d.     Caritana panjang
e.     Ayana unsur pamohalan

14.  Dongéng anu eusina nyaritakeun kasakténan jeung kagagahan hiji jalma disebut ...
a.     Pamuk
b.     Mite
c.     Fabel
d.     Farabel
e.     Sasakala

15.  Di handap ieu unsur pamohalan anu aya dina dongéng, iwal....
a.     Sakadang kuya ngomomg ka sakasang monyet yén manéhna rék dikawinkeun jeung anakna Pa Tani
b.     Warga RT 05 Cihampelas keur ngabadamikeun kerja bakti di imah Pa RT
c.     Cai sagayung dialungkeun jadi situ
d.     Hiji jalma béda alam bisa patepung dina hiji waktu
e.     Bongbanglarang ti gebrus kana leuwi ujug-ujug awakna baruluan siga maung

16.  Dongéng anu nyaritakeun asal muasalna hiji tempat atawa kajadian anu ngandung sajarah, nya éta ...
a.     Pamuk
b.     Mite
c.     Fabel
d.     Farabel
e.     Sasakala

17.  Ngabadamikeun hiji pasualan kalayan tartib anu dipingpin ku panumbu catur disebut …
a.     Guneman
b.     Paguneman
c.     Diskusi
d.     Biantara
e.     Ngadongéng

18."Mangga urang buka acara diskusi ieu ku sami-sami maos basmalah".
Kalimah di luhur kaasup kana kalimah …
a.     Bubuka diskusi
b.     eusi diskusi
c.     panutup diskusi
d.     rék nyindekkeun diskusi
e.     ahir diskusi

19.  Anu pancénna nyatet atawa nyieun laporan ngeunaan prosés jeung hasil diskusi ti awal nepi ka ahir nya éta …
a.     audiéns
b.     panumbu catur
c.     notulén
d.     pangjejer
e.     narasumber

20.  Pamilon lamun rék motong caritaan batur dina acara diskusi anu dianggap salah atawa ngalantur, kudu ménta idin ti …
a.     audiéns
b.     panumbu catur
c.     notulén
d.     pangjejer
e.     narasumber
      
21.  Kecap anu ilaharna dilarapkeun lamun pamilon rék motong caritaan batur dina diskusi, nya éta …
a.     abdi heula
b.     interupsi
c.     cak giliran kuring
d.     tulungan kuring
e.     bit heula

22.  Guneman téh mangrupa salah sahiji wangun …
a.     asimilasi
b.     birokrasi
c.     informasi
d.     komunikasi
e.     transportasi

23.  " …..  ngaran téh ? "
a.     kumaha
b.     ku naon
c.     saha
d.     ku saha
e.     ti saha

24.  " …..  ngaran téh ? "
a.     kumaha
b.     ku naon
c.     saha
d.     ku saha
e.     ti saha

25.  " …. pangaos ieu sapatu téh?"
a.     ku saha
b.     ka sabaraha
c.     nu ka sabaraha
d.     ti saha
e.     sabaraha

26.  Basa wajar biasana disebut ogé basa …
a.     loma
b.     cohag
c.     kasar
d.     lemes ka batur
e.     lemes ka sorangan

»»  READMORE... Selengkapnya...